Op onze website is eerder geschreven over de aanvaarding van de nalatenschap in het erfrecht en de consequenties daarvan. Bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap neemt men de gehele nalatenschap op zich; de baten en de lasten. Een gevolg hiervan kan zijn dat erfgenamen zelf schulden van de erflater moeten voldoen, terwijl zij niet wisten dat er sprake was van schulden. Een verder probleem was dat men door bepaalde handelingen/gedragingen de nalatenschap zuiver aanvaard heeft, terwijl zij dit zelf niet door hadden (stilzwijgende aanvaarding) en eigenlijk nog geen keuze wilden maken over de aanvaarding van de nalatenschap. In dat geval wordt je geconfronteerd met een nalatenschap die je wellicht niet wilde hebben.   

Bovenstaande punten hebben vaak tot problemen geleid in de praktijk, wat een reden voor de wetgever was om hiervoor een oplossing te bedenken. Per 1 september 2016 zullen dan ook twee wijzigingen in de wet doorgevoerd worden. 

Allereerst zal in artikel 4:192 lid 1 BW meer duidelijkheid worden gegeven over wanneer een erfgenaam door een gedraging de nalatenschap zuiver aanvaard heeft. Dit zal in de toekomst enkel het geval zijn wanneer je door je gedraging een schuldeiseres benadeeld hebt (bijvoorbeeld door het onttrekken van goederen uit de nalatenschap). Verder zal er een extra artikel aan boek 4 BW worden toegevoegd, namelijk artikel 4:194a BW. In dit artikel zal worden opgenomen dat je kunt terug komen op je zuivere aanvaarding (en alsnog de nalatenschap beneficiair kunt aanvaarden bijvoorbeeld) indien er sprake is van een onvoorziene/onverwachte schuld; een schuld die je niet kende en ook niet hoefde te kennen.  

Het is een goede ontwikkeling dat de wetgever heeft ingesprongen op problemen in de praktijk. Nu is het afwachten hoe deze aanpassingen zich zullen ontwikkelen en wat de gevolgen ervan zullen zijn.