Executoriale titel op basis van authentieke akte

Zonder procedure uw recht halen!
Normaal gesproken moet u eerst naar de rechter om uw recht te kunnen executeren. Met executeren bedoelen we het uitvoeren van uw recht. Denkt u bijvoorbeeld bij een geldvordering aan het leggen van beslag op het vermogen of inkomen van de schuldenaar.

Om te voorkomen dat u eerst naar de rechter moet om te kunnen executeren, is zinvol om (in een vroeg stadium) afspraken vast te laten leggen in een authentieke akte. Een authentieke akte is een schriftelijk document dat is opgesteld door een notaris. Vandaar dat een authentieke akte ook wel notariële akte wordt genoemd. Zorg ervoor dat in de afspraken uw vorderingen goed en helder omschreven zijn. Als dat het geval is, kunt u uw rechten executeren op basis van de authentieke akte. Dit is geregeld in artikel 430 Burgerlijke Rechtsvordering lid 1 (zie hieronder onderstreept).

Ook in het geval een juridische discussie eindigt in een schikking, is het zinvol om afspraken vast te laten leggen in een notariële akte. Zodoende kunt u - indien de andere partij zich niet aan de afspraken houdt - direct de deurwaarder op pad sturen en hoeft u niet alsnog een procedure te starten. Indien u vragen heeft over dit onderwerp, bel of email gerust!

Artikel 430 Burgerlijke Rechtsvordering
1.De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
2.Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam des Konings.
3.Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.