Ouderschapsplan bij echtscheiding

Omgang en contact met de kinderen; ouders zijn verplicht tot het nakomen van een omgangsregeling

Voor de meeste ouders is omgang en contact met de kinderen het allerbelangrijkste wat er is. Wanneer ouders uit elkaar gaan, wordt er in de meeste gevallen een ouderschapsplan opgemaakt. Dit is namelijk wettelijk verplicht. In dit ouderschapsplan dient er naast afspraken over onder andere kinderalimentatie en informatieverschaffing ook een afspraak te worden vastgelegd omtrent de omgang met de kinderen (ook wel 'de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken').

Het uitgangspunt van onze wetgever is dat beide ouders omgang hebben met de kinderen. Er wordt enkel in bijzondere gevallen afgeweken van dit uitgangspunt. Denkt u in dat kader aan a) een ouder die bijvoorbeeld vanwege een verslaving het kind verwaarloost b) een ouder die een kind mishandelt.

Een ouderschapsplan is bindend

Een opgemaakt ouderschapsplan is bindend voor de betreffende partijen. Dit wil echter niet altijd zeggen dat de gemaakte afspraken door de partijen worden nagekomen. Soms wordt het kind, zonder goede reden, door de ene ouder weggehouden bij de andere ouder. In zo'n geval is het altijd verstandig dat partijen eerst kijken of ze in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen. Wanneer dat niet lukt zijn er ook juridische mogelijkheden om tot omgang te komen.

Kort geding naleving ouderschapsplan

Vaak kiezen onze cliƫnten ervoor om in rechte nakoming van de omgangsregeling te vorderen op straffe van een dwangsom. Dit kan op korte termijn plaatsvinden door middel van het starten van een kort geding. Een dwangsom houdt in dat wanneer de betreffende ouder de omgangsregeling niet nakomt, hij of zij een bepaald bedrag verschuldigd is. De dwangsom werkt dan in feite als een pressiemiddel.

Naast het vorderen van een dwangsom bij niet nakoming van de omgangsregeling zijn er nog verdergaande mogelijkheden voor ouders. Deze mogelijkheden worden echter uitsluitend in extreme situaties toegepast. Zo kan door de rechtbank lijfsdwang worden toegepast. Dit betekent dat een ouder wordt opgesloten in de gevangenis totdat hij of zij wel meewerkt aan de omgang. Ook de politie kan worden ingeschakeld om een kind weer terug te brengen na omgang met een van de ouders. Mochten de belangen van het kind zodanig geschaad worden door niet nakoming van de omgangsregeling, dan zou bekeken kunnen worden of een ondertoezichtstelling door een voogdij instelling mogelijk is. Deze laatste voorbeelden zijn echter vergaande maatregelen waar men terughoudend mee omgaat.

Advocaat personen- en familierecht

Heeft u vragen over het opstellen van een ouderschapsplan, omgangsregeling of de niet nakoming daarvan, schroom dan niet om contact met ons kantoor op te nemen. Met name Miranda Verlegh, advocaat personen- en familierecht, kan u hierover goed adviseren.